Toepasselijkheid van deze disclaimer

Door de website www.foodbrigade.nl te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van mogelijke tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten aangeboden via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van Foodbrigade

Wij besteden veel zorg en aandacht aan de artikelen op Foodbrigade. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Ondanks dat Foodbrigade de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Foodbrigade garandeert evenmin dat de website foutloos en/of ononderbroken zal functioneren. Foodbrigade is in geen geval aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Foodbrigade links naar websites van derden weergeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Foodbrigade aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. Foodbrigade is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met (persoons)gegevens. Daarnaast is Foodbrigade ook niet aansprakelijk voor uitingen of meningen van derden die op deze site worden gedaan.

Informatie gebruiken

Foodbrigade behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder bronvermelding of voorafgaande schriftelijke toestemming van Foodbrigade of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Wijzigingen

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Foodbrigade behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.